Regulamin

WARUNKI WSPÓŁPRACY Z FHU FD DESIGN


Podmiotem określonym jako FHU FD DESIGN jest;
Firma Handlowo Usługowa FD DESIGN Adrian Wielgus
Ul. Wojska Polskiego 2
28-100 Busko-Zdrój
NIP: 656-183-40-46

 

I. Warunki wstępne

1. Wszystkie zamówienia oraz dostawy realizowane są przez FHU FD DESIGN (właściciela domeny drukdlareklamy.pl) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. Warunki wskazane przez Zamawiającego w jego zamówieniach będą realizowane wyłącznie po pisemnej akceptacji przez FHU FD DESIGN.

 

II. Oferty i zamówienia.

1. Oferta zamieszczona na stronie www.drukdlareklamy.pl stanowi zaproszenie do rokowań w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Zawarcie umowy następuje przez pisemne (mailowe) złożenie zamówienia i po pisemnym (mailowym) potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez FHU FD DESIGN.
3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (mailowej) lub telefonicznie jednak z koniecznością późniejszej akceptacji mailowej warunków uzgodnionych wcześniej telefonicznie.
4. Zamówienie musi zwierać:
4.1. dokładną nazwę Zamawiającego,
4.2. dokładny adres,
4.3. numer NIP/PESEL,
4.4. numer telefonu,
4.5. nazwisko lub nazwiska osób zamawiających lub reprezentujących Zamawiającego,
4.6. pieczęć firmową (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
4.7. czytelny podpis osoby zamawiającej lub reprezentującej Zamawiającego.
5. Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi (Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej).
6. Firmy składające zamówienia po raz pierwszy zobowiązane są do przesłania aktualnych dokumentów formalnych:
6.1. NIP,
6.2. Regon,
6.3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej).
7. W zamówieniu należy szczegółowo podać i opisać zamawiany towar/usługę, a w szczególności symbol zamawianego towaru.
8. FHU FD DESIGN zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia lub wykonania usługi, jeżeli nie ma faktycznej możliwości jego realizacji lub ze względu na brak asortymentu u dostawcy.
9. Zakupiony przez Zamawiającego towar/usługa pozostaje własnością firmy FHU FD DESIGN do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar/usługę.
10. Zaległości w płatnościach Zamawiającego w stosunku do FHU FD DESIGN upoważniają do odmowy przyjmowania kolejnego zamówienia, a w wyjątkowych przypadkach do wstrzymania realizacji zamówień będących w trakcie realizacji do momentu uiszczenia zaległych należności.
11. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego postanowień zawartych w "Warunkach współpracy FHU FD DESIGN chyba, że dokonano innych pisemnych ustaleń między FHU FD DESIGN a Zamawiającym.

 

III. Ceny.

1. Podawane wyceny nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w należnej wysokości, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Podawane wyceny są ważne przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od daty przesłania przez FHU FD DESIGN oferty.

3. FHU FD DESIGN zastrzega możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany przez zamawiającego specyfikacji zamówienia (jak np. ilości, nakład, zadruk, podłoże).

 

IV. Rezygnacja z zamówienia.

1. FHU FD DESIGN akceptuje rezygnację Klienta z zamówienia towaru lub wykonania usługi, i może to nastąpić niezwłocznie i bez podania przyczyny jeśli należność za zamówienie towaru lub wykonanie usługi nie wpłynęła na konto FHU FD DESIGN.

2.W przypadku uregulowania należności za towar/usługę obowiązuje pisemna rezygnacja która musi zostać dostarczona przed planowanym terminem wysyłki zamówionego towaru lub przed wykonaniem usługi, w innym wypadku rezygnacja może nastąpić pod warunkiem zwrotu przez Zamawiającego wszystkich poniesionych przez FHU FD DESIGN przy realizacji zamówienia kosztów.
3. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zamówiony towar
jest w produkcji, oraz gdy został w całości wyprodukowany lub zostały zakupione materiały do jego produkcji wówczas rezygnacja nie odnosi skutku prawnego.
4. Nie ma możliwości rezygnacji z zamówionego towaru w przypadku towaru oznakowanego na życzenie klienta.

 

V. Zwroty

1. Zwrotom podlegają tylko towary nieoznakowane.

2. Towar znakowany, materiały drukowane nie podlegają zwrotom!

3. Zwrot musi nastąpić w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia.

4. W przypadku zwrotu towaru prosimy o informację następnie towar w nienaruszonym stanie i w orginalnym opakowaniu prosimy zwrócić wraz z formularzem zwrotu oraz dowodem zakupu na nasz adres.
 

VI. Dostawa.

1. Zakupiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm transportowych lub kurierskich na koszt Zamawiającego.
2. Termin dostawy zawsze określony jest w ofercie FHU FD DESIGN
jest terminem orientacyjnym i nie należy traktować go jako terminu ostatecznego.
3. FHU FD DESIGN zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowania płatności za wcześniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego uregulowania należności.
4. Przyjmując towar od firmy transportowej lub kurierskiej, Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonych opakowań. W przypadku gdy opakowania są naruszone lub towar uległ uszkodzeniu w transporcie należy odnotować ten fakt na liście przewozowym lub innym stosownym dokumencie podpisywanym w obecności przedstawiciela firmy transportowej lub kurierskiej oraz niezwłocznie powiadomić FHU FD DESIGN.

 

VII. Płatności.

1. Zapłata należności następuje w sposób i w terminie wskazanym na fakturze.
2. Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia Zamawiający wpłaca należność w uzgodnionej wysokości na podstawie faktury proforma na konto FHU FD DESIGN.
3. W przypadku faktur terminowych przy przekroczeniu terminu płatności FHU FD DESIGN przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie i obciążenia Zamawiającego ewentualnymi kosztami upomnień.

 

VIII. Reklamacje.

1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie HFU FD DESIGN. Powiadomienie takie nie może być wysłane później niż w ciagu 7 dni od dnia odbioru zamówionego towaru.
3. W przypadku niezgodności dostawy z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, firma FHU FD DESIGN zobowiązana jest do uzupełnienia braków, naprawy albo wymiany wadliwych towarów.
4. FHU FD DESIGN nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru na stronie internetowej a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.
5. FHU FD DESIGN nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności FHU FD DESIGN.

6. FHU FD DESIGN nie ponosi odpowiedzialności za przesłane przez klienta materiały w tym: nie ma obowiązku sprawdzać treści przesłanych przez klienta pod względem merytorycznym czy ortograficznym.
 

IX. Ograniczenie odpowiedzialności.

1. FHU FD DESIGN nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, której to działanie w konsekwencji doprowadzi do niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. W szczególności FHU FD DSIGN nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia lub za szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką towarów wskazanych w Katalogu , a kolorystyką towarów będących przedmiotem zamówienia.
2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu lub wydania wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi świadczącemu usługi transportowe lub kurierskie.

 

X. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

1. FHU FD DESIGN nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów.
2. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli FHU FD DESIGN zataił podstępnie wadę towaru.
3. FHU FD DESIGN nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.

 

XI. Prawa autorskie

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez FHU FD DESIGN towarów w materiałach reklamowych, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych firmy co do jakości znakowania.
2. FHU FD DESIGN ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego, o ile podpisane umowy nie mówią inaczej.
3. Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków towarowych) na obszarze oraz polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczanie na towarach w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą (w przypadku podniesienia wobec FHU FD DESIGN jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z towarami, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić FHU FD DESIGN równowartość kwot i lub innych świadczeń, jakie FHU FD DESIGN musiał spełnić celem zaspokojenia osób trzecich; Zamawiający odpowiada również za poniesione przez FHU FD DESIGN koszty procesu).
4. Zamawiający upoważnia niniejszym FHU HD DESIGN do wykonywania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa powyżej, w pełnym zakresie, w jakim przysługują jej te prawa, tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia lub umowy.
5. Wszystkie przygotowane i opracowane przez FHU FD DESIGN projekty towarów należą do firmy FHU FD DESIGN i nie mogą być kopiowane lub powielane jak również nie mogą być one przekazywane innym podwykonawcom bez pisemnej zgody FHU FD DESIGN.

 

XII. Rozstrzyganie sporów

1. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby FHU FD DESIGN

 

XIII. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Składający zamówienie w FHU FD DESIGN przyjmuje powyższe ustalenia, o ile nie zostało ustalone inaczej.

2016 © DRUKDLAREKLAMY.PL